14 มกราคม 2562 องค์การจัดการน้ำเสียจับมือเทศบาลปากน้ำปราณ เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียชุมชนปล่อยทิ้งลงทะเล

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/138206

นายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสีย ( อนจ.) พร้อมด้วยนายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับ นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทส.จ.) ประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย สุณาพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณถนนผาสุกวณิช 17 เทศบาลตำบลปากน้ำปราณเพื่อติดตามปัญหากรณีมีน้ำสีดำไหลลงแม่น้ำปราณบุรี โดยน้ำสีดำดังกล่าวเป็นน้ำทิ้งจากกระบวนการล้างสัตว์น้ำเนื่องจากบริเวณที่พบคราบน้ำสีดำมีครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลจำนวนมาก นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทส.จ.ประจวบฯ กล่าวว่าในวันที่ 17 มกราคมนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณได้จัดประชุมโดยมีนายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ อจน. สำนักงาน ทส.จ. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ทช.) เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ นักวิชาการจากศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อหารือมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน “เบื้องต้นเทศบาละดำเนินการสำรวจขุดลอกท่อระบายน้ำเดิมตามแนวถนนผาสุขวณิช17 ระหว่างวันที่ 14 -16 มกราคมนี้เพื่อกำจัดตะกอนทราย สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในท่อระบายน้ำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสีย พร้อมเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นให้กับครัวเรือนและผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ โดยปัจจุบัน อจน.ร่วมกับเทศบาลดำเนินการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีสถานีสูบน้ำเสีย 3 สถานี ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียเพื่อไปบำบัดให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด” มีรายงานว่า ขณะเดียวกัน อจน.ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำให้มากขึ้นด้วยการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเติมร่วมกับการปรับช่วงเวลาการเติมอากาศในระบบบำบัดให้สั้นลง ซึ่งจะทำให้รอบของการบำบัดต่อวันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในชุมชุมปากน้ำปราณมีน้ำเสียวันละกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร.